НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 

(створений у жовтні 2012 р.)

 

 

 

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ:

 

– участь в організації загальноінститутських наукових зібрань (конференцій, круглих столів тощо);

– участь у координації діяльності кафедр у питаннях організації та здійснення наукових досліджень;

– допомога в організації наукових заходів, що готуються і проводяться структурними підрозділами Інституту;

– надання консультативної допомоги працівникам Інституту з питань написання наукових статей;

– інформування працівників Інституту про наукові зібрання в інших вітчизняних та закордонних вищих навчальних закладах;

– організація і проведення соціологічних досліджень в освітянському середовищі області;

– організація і проведення моніторингових досліджень якості освіти згідно міжнародних, національних і регіональних програм;

– надання консультативної допомоги представникам Р/ММК, організація та проведення інструктивно-методичних семінарів/вебінарів і нарад з питань розробки, проведення моніторингових, соціологічних досліджень та аналізу їх результатів;

– підготовка друкованої/електронної продукції (інформаційних, методичних, інструктивних матеріалів) з питань моніторингових, соціологічних досліджень. 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про науково-методичний центр організації наукової роботи та моніторингових досліджень

Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

 

I. Загальні положення

1. Науково-методичний центр організації наукової роботи та моніторингових досліджень (далі – Центр) є структурним підрозділом та ланкою в організації науково-дослідної роботи Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (далі – Інститут) і має за мету сприяння одержанню і використанню нових наукових знань з метою створення суспільно корисних наукових результатів.

2. Центр утворюється (ліквідується) наказом ректора.

3. У своїй діяльності Центр керується Конституцією і законами України, Указами Президента України, Постановами Кабінету міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, управління освіти і науки Хмельницької ОДА, Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку Інституту, наказами і розпорядженнями ректора Інституту, рішеннями Вченої та науково-методичної рад Інституту та цим Положенням.

4. Центр бере участь в організації та координації науково-дослідної роботи науково-педагогічних та педагогічних працівників Інституту, кафедр; в організації наукових зібрань; здійснює редагування наукових видань Інституту; проводить моніторингові та соціологічні дослідження в Хмельницькій області.

5. Центр безпосередньо підпорядковується ректору. Оперативні питання, що стосуються наукової роботи та моніторингу якості освіти, вирішує проректор з наукової роботи. 

 

II. Основні завдання

1. Участь в організації наукових зібрань Інституту.

2. Участь в організації та координації науково-дослідної роботи науково-педагогічних та педагогічних працівників Інституту, кафедр.

3. Редагування наукових видань Інституту.

4. Проведення соціологічних досліджень в освітянському середовищі.

5. Проведення моніторингових досліджень якості освіти згідно міжнародних, національних і регіональних програм. 

 

III. Основні функції

Центр:

1. Бере участь в організації загальноінститутських наукових зібрань (конференцій, круглих столів тощо).

2. Бере участь у координації діяльності кафедр у питаннях організації та здійснення наукових досліджень.

3. Допомагає в організації наукових заходів, що готуються і проводяться структурними підрозділами Інституту.

4. Налагоджує співробітництво з науковими підрозділами інших вищих навчальних закладів та іншими установами.

5. Проводить соціологічні дослідження в освітянському середовищі.

6. Проводить моніторингові дослідження якості освіти згідно міжнародних, національних і регіональних програм. 

7. Запроваджує існуючі та розробляє нові методики вивчення думок населення щодо якості освітніх послуг.

8. Надає консультативну допомогу представникам Р/ММК, ЗНЗ, організовує та  проводить інструктивно-методичні семінари/вебінари і наради з питань розробки, проведення моніторингових, соціологічних досліджень та аналізу їх результатів.

9. Надає консультативну допомогу працівникам Інституту з питань написання наукових статей.

10. Інформує працівників Інституту про наукові зібрання в інших вітчизняних та закордонних вищих навчальних закладах.

11. Готує друковану/електронну продукцію (інформаційні, методичні, інструктивні матеріали) з питань моніторингових досліджень, соціологічних досліджень. 

 

IV. Права та обов’язки

Центру для виконання покладених  на нього обов’язків надано право:

1. Ознайомлюватись з проектами рішень керівництва Інституту, що стосуються його діяльності.

2. З питань, що знаходяться в його компетенції, вносити на розгляд керівництва Інституту пропозиції щодо поліпшення діяльності закладу та вдосконалення методів роботи; зауваження щодо діяльності працівників закладу; варіанти усунення існуючих у діяльності закладу недоліків.

3. Долучати фахівців окремих структурних підрозділів до вирішення покладених на нього завдань, якщо це передбачено положенням про структурні підрозділи (якщо ні – то з дозволу керівника закладу). 

4. Вимагати від керівництва закладу створення відповідних умов для ефективного виконання покладених на нього завдань. 

5. Самостiйно вирiшувати питання, пов’язанi з розподiлом функцiональних обов’язкiв у межах Центру.

6. Вимагати від кафедр звіти про науково-дослідну роботу, ознайомлюватись з індивідуальними планами викладацького складу у частині наукової роботи та контролювати стан їх виконання.

 

Працівники центру зобов’язані:

1. Виконувати покладені даним Положенням на Центр завдання та функції.

2. Своєчасно подавати звітні документи.

3. Дотримуватись трудової та виробничої дисципліни, правил техніки безпеки, охорони праці і пожежної безпеки.

4. Виконувати накази і розпорядження адміністрації Інституту.

 

Права і обов’язки співробітників Центру визначаються посадовими інструкціями.

 

V. Органiзацiйна структура. Керiвництво

1. Структура Центру визначається штатним розписом і змістом роботи.

2. Роботою Центру керує завідувач, який призначається наказом ректора Інституту.

3. Центр планує та організовує роботу відповідно до річного плану роботи Інституту.

 

VI. Взаємовiдносини. Зв’язки

1. Центр одержує від ректора та проректора з наукової роботи матеріали нормативно-правового та організаційно-методичного характеру, ознайомлюється з відповідними документами, організовує роботу щодо їх виконання.

2. Центр систематично обмінюється інформацією з питань, які входять до його компетенції, з адміністраціями ЗНЗ, методистами Р(М)МК, науково-педагогічними та педагогічними працівниками Інституту.

3. Центр звітує перед адміністрацією, Вченою та науково-методичною радами Інституту про свою діяльність з певного питання за визначений термін.

4. Центр готує матеріали для розгляду на засіданнях Вченої та науково-методичної рад Інституту, оперативних нарадах.

 

VII. Контроль, перевірка та ревізія діяльності

1. Контроль, перевірка та ревізія діяльності Центру здійснюється адміністрацією Інституту у встановленому порядку.

2. Працівники Центру звітують про свою роботу перед Вченою та науково-методичною радами, керівництвом Інституту.

 

«Якщо не вимірювати результати, то не можна відрізнити успіх від поразки»

Д. Озборн

Друзі і партнери

 

hoippo.km.ua